ระบบตรวจสอบสถานะคำอุทธรณ์  ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข